ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ. 2021. “ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 1 (1). Bangkok, Thailand. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249048.