ประพฤติดี มัตติกา. 2021. “การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 1 (2). Bangkok, Thailand:16-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249365.