ปริตรศิรประภา ชมภู่. 2021. “ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 1 (2). Bangkok, Thailand:83-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249628.