ศรแก้ว วิทยา. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีอัตราป่วยสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 2 (1). Bangkok, Thailand:1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253381.