กลิ่นรัตน์ นิตยา, และ ชาญณรงค์ มณฑิรา. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้อง ในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 1 (3). Bangkok, Thailand:68-81. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253834.