วงศ์สว่างศิริ พจนา, และ ใส้เพี้ย ปราณี. 2021. “บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 1 (3). Bangkok, Thailand:82-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253858.