แสงเพ็ง ลมัย. 2023. “การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 2 (1). Bangkok, Thailand:55-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/256234.