อุ่นเสียม สุเมธ, และ เดชอรัญ วีระศักดิ์. 2023. “การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (1). Bangkok, Thailand:1-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/257797.