มงคลการุณย์ สีฟ้า, แวววรรณจิตร มิลินดา, และ แพรกทอง สุภาวรรณ. 2022. “การประเมินผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมป้องกันและเวชปฏิบัติด้านเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ: กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 2 (2). Bangkok, Thailand:76-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/258015.