ขนอม สุมลรัตน์, และ ผจญภัย เฉลียว. 2023. “ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในการป้องกันการติดเชื้อ และภาวะปอดอักเสบ จากการติดเชื้อของอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (1). Bangkok, Thailand:46-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260326.