ทรงทอง ชัยณรงค์. 2023. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (1). Bangkok, Thailand:17-27. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260377.