คงจันทร์ ชุติมา. 2023. “การบริหารต้นทุนบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (1). Bangkok, Thailand:28-45. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260788.