พิมพการ ลัดดาวัลย์. 2023. “ผลการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 1 - 4 โรงพยาบาลพรหมคีรี”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (1). Bangkok, Thailand:84-97. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260973.