ทองรัตน์ ณัฏฐกานต์, ประดับพจน์ เกสราวรรณ, และ ขนอม สุมลรัตน์. 2023. “ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (1). Bangkok, Thailand:69-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/261050.