คงศรีชาย วิรุณ. 2023. “ประสิทธิภาพทางการเงินการคลังต่อภาวะวิกฤติทางการเงิน ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (1). Bangkok, Thailand:58-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/261209.