ศรีสุข ธราดล. 2023. “การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่: กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 11”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา 3 (3). Bangkok, Thailand:18-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/262898.