[1]
นาครัตน์ เ., จอกทอง ส., และ พุ่มเอี่ยม ถ., “ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11”, J Health Sci Ped, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 40–49, ม.ค. 2021.