[1]
ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ ส.-ท. บ.-ส., “ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ”, J Health Sci Ped, ปี 1, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2021.