[1]
ประพฤติดี ม., “การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Ped, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 16–29, เม.ย. 2021.