[1]
ปริตรศิรประภาช., “ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”, JHSP, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 83-96, พ.ค. 2021.