[1]
ปริตรศิรประภา ช., “ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”, J Health Sci Ped, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 83–96, พ.ค. 2021.