[1]
ศรแก้ว ว., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีอัตราป่วยสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Ped, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–14, ธ.ค. 2021.