[1]
กลิ่นรัตน์ น. และ ชาญณรงค์ ม., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้อง ในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชราช”, J Health Sci Ped, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 68–81, พ.ย. 2021.