[1]
วงศ์สว่างศิริ พ. และ ใส้เพี้ย ป., “บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง”, J Health Sci Ped, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 82–96, พ.ย. 2021.