[1]
แสงเพ็ง ล., “การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Ped, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 55–66, ม.ค. 2023.