[1]
อุ่นเสียม ส. และ เดชอรัญ ว., “การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, J Health Sci Ped, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 1–16, ม.ค. 2023.