[1]
มงคลการุณย์ ส., แวววรรณจิตร ม., และ แพรกทอง ส., “การประเมินผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมป้องกันและเวชปฏิบัติด้านเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ: กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, JHSP, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 76–94, มิ.ย. 2022.