[1]
ขนอม ส. และ ผจญภัย เ., “ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในการป้องกันการติดเชื้อ และภาวะปอดอักเสบ จากการติดเชื้อของอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Ped, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 46–57, มี.ค. 2023.