[1]
ทรงทอง ช., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Ped, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 17–27, มี.ค. 2023.