[1]
คงจันทร์ ช. . ., “การบริหารต้นทุนบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา”, J Health Sci Ped, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 28–45, มี.ค. 2023.