[1]
พิมพการ ล., “ผลการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 1 - 4 โรงพยาบาลพรหมคีรี ”, J Health Sci Ped, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 84–97, มี.ค. 2023.