[1]
ทองรัตน์ ณ., ประดับพจน์ เ. ., และ ขนอม ส. ., “ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Ped, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 69–83, มี.ค. 2023.