[1]
คงศรีชาย ว., “ประสิทธิภาพทางการเงินการคลังต่อภาวะวิกฤติทางการเงิน ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Sci Ped, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 58–68, มี.ค. 2023.