นาครัตน์ เ., จอกทอง ส., และ พุ่มเอี่ยม ถ. “ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, น. 40-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/247546.