ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ ส.-ท. บ.-ส. “ส่วนหน้า-ทีม บก-สารบัญ”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249048.