ประพฤติดี ม. “การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 1, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, น. 16-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249365.