ปริตรศิรประภา ช. “ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, น. 83-96, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/249628.