ศรแก้ว ว. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีอัตราป่วยสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 1-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253381.