กลิ่นรัตน์ น., และ ชาญณรงค์ ม. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้อง ในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 1, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 68-81, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253834.