วงศ์สว่างศิริ พ., และ ใส้เพี้ย ป. “บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 1, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2021, น. 82-96, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/253858.