แสงเพ็ง ล. “การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 55-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/256234.