อุ่นเสียม ป., สงนุ้ย ข., และ แก้วคงธรรม ว. “การพัฒนาคุณภาพการป้องกันการเกิดภาวะปอดเรื้อรังในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย โรงพยาบาลพัทลุง”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 1-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/257388.