อุ่นเสียม ส., และ เดชอรัญ ว. “การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 1-16, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/257797.