มงคลการุณย์ ส., แวววรรณจิตร ม., และ แพรกทอง ส. “การประเมินผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมป้องกันและเวชปฏิบัติด้านเอชไอวีเอดส์ในกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ: กรณีศึกษาเรือนจำอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 76-94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/258015.