ขนอม ส., และ ผจญภัย เ. “ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในการป้องกันการติดเชื้อ และภาวะปอดอักเสบ จากการติดเชื้อของอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 46-57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260326.