ทรงทอง ช. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 17-27, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260377.