คงจันทร์ ช. . . “การบริหารต้นทุนบริการของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 28-45, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260788.