พิมพการ ล. “ผลการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 1 - 4 โรงพยาบาลพรหมคีรี”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 84-97, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/260973.