ทองรัตน์ ณ., ประดับพจน์ เ. ., และ ขนอม ส. . “ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 69-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/261050.