ศรีสุข ธ. . . “การศึกษาเปรียบเทียบผลการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่: กรณีศึกษา เขตสุขภาพที่ 11”. วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2023, น. 18-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/article/view/262898.